โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้แบบกล่องเหล็ก

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้แบบกล่องเหล็ก ขานด 40*60*70 ซม แบบประถม

โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้แบบกล่องเหล็กขนาด 40*60*75 ซม แบบมัธยม (หรือน้อง ป.โต)