โต๊ะญี่ปุ่นหน้นไม้ยางพารา

โต๊ะญี่ปุ่นหน้าไม้ยางพาราขาพับไม่ได้ขนาด 60*80 สุง30 ซม