เก้าอี้โพลีเด็ก

เก้าอี้โพลีขาเหล็กเหลี่ยม สูงจากพื้น 30 ซม.