เก้าอี้เลคเชอร์ไม้อัด

เก้าอี้เลคเชอร์ ก.03 ไม้อัด